Vedtægter:

foreningen Pingpongvikings
§ 1 - Navn
Foreningens navn er The Danish Ping Pong Vikings, adressen er Abildgårdsvej 75, 2830 Virum. Foreningen er beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune.

§ 2 - Formål
Formålet er at udbrede kendskab og støtte til dansk veteran bordtennis, samt på anden måde virke for denne sports fremme.

§ 3 - Medlemmerne
Seniormedlemmer er alle medlemmer over 67 år. Medlemmer under 67 år er juniormedlemmer.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes ved beslutning på ordinær generalforsamling. Forslag om udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

§ 4 - Indmeldelse
Optagelse sker som årsmedlem.Indmeldelse kan finde sted på et hvilket som helst tidspunkt af året. Indmeldelsen er bindende for mindst 1 år, og øvrigt indtil udmeldelse sker efter de i § 5 anførte regler.

§ 5 - Udmeldelse
Indmeldelsen er bindende, indtil foreningens bestyrelse eller kontor har modtaget udmeldelse, der bør være skriftlig. Udmeldelse kan kun ske med 1 måneds varsel til den 1/1 eller 1/7.

§ 6 - Indskud og kontingent
Regler om indskud, kontingenter og særlige medlemsbidrag fastsættes af generalforsamlingen for et år frem i tiden. Oplysning om de for tiden gældende satser fås ved henvendelse til foreningens bestyrelse eller kontor

§ 7 - Restance
Når et medlem ikke har betalt forfaldent kontingent senest én måned efter forfaldsdag, skal foreningen skriftligt anmode medlemmet om beløbets indbetaling inden 14 dage fra brevets dato. er beløbet ikke indbetalt inden denne frist, kan gælden overgives til inddrivelse ved inkasso, og bestyrelsen kan slette den pågældende som medlem af foreningen. Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden og nyt indskud. Tilsvarende regler gælder for anden forfalden skyld til foreningen. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage et medlem, der indgiver skriftlig og nærmere motiveret ansøgning derom, for betaling af kontingent, dog højst for et regnskabsår ad gangen.

§ 8 - Generalforsamlingen
Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Generalforsamlingen kan således tage stilling til alle spørgsmål, i hvilke dens kompetence ikke i disse vedtægter udtrykkeligt er udelukket. Spørgsmål, som klart falder udenfor foreningens formål, jfr.

§ 2, kan dog ikke behandles på generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb.
Generalforsamlingen, der ledes af en på denne valgt dirigent, indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af dagsorden eller ved bekendtgørelse i foreningens officielle blad.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder medlemsforslag til ændringer i vedtægterne, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent.

2 Formanden aflægger beretning om årets virksomhed.

3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent m.v.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af revisorer.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Eventuelt.

§ 9 - Generalforsamlingens beslutningsdygtighed
På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ændringer i og tilføjelser tilvedtægterne kræver dog, at to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. For så vidt der fremsættes krav derom af mindst 5 af de fremmødte medlemmer, skal afstemning foregå skriftligt. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 10 - Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelse kan også indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder anledning dertil, og skal indkalde en sådan, når mindst 25 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger dette med angivelse af, hvad de ønsker behandlet. Indvarslingen finder sted på den i § 9 angivne måde og skal, når den sker i følge begæring fra medlemmerne, finde sted senest 14 dage efter begæringens modtagelse.

§ 11 - Bestyrelsen
Foreningens ledes af en bestyrelse, der består af 3 - 5 medlemmer, samt evt. 2 suppleanter, som vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer afgår ved den første ordinære generalforsamling, de 1-3 andre ved den næstfølgende , og så fremdeles. Bestyrelsen beslutter her indenfor selv sin nærmere afgangsorden, samt suppleanternes afgangsorden. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand samt en næstformand, der fungerer i formandens forfald. Foreningen tegnes af et bestyrelsesmedlem.

§ 12 - Regnskab
Bestyrelsen fører et medlemskartotek samt bogholderi og regnskab, der til enhver tid udviser foreningens drift og økonomiske stilling på overskuelig måde. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, der til enhver tid kan forlange sig samtlige bilag og kassebeholdninger forevist, og som overfor bestyrelsen er pligtige at gøre opmærksom på dispositioner, som de finder uforsvarlige eller regnskabsmæssigt betænkelige. Der kan ikke udbetales løn eller honorarer fra foreningen.

§ 13 - Eksklusion og karantæne
Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde ekskludere et medlem som på en særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Bestyrelsen skal dog forinden have givet det pågældende medlem udgang til at udtale sig. Afgørelsen skal begrundes, og mindst 4 af bestyrelsens medlemmer skal have stemt for den. Den ekskluderede kan altid forlange sagen langt for en generalforsamling. Bestyrelsen skal i så fald indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, med mindre den ordinære generalforsamling er umiddelbart forestående. Eksklusionen skal være optaget som særskilt punkt på dagsordenen, og det pågældende medlem skal have adgang til at udtale sig. Har et medlem på grov måde tilsidesat sine medlemsforpligtelser, uden at dette giver anledning til eksklusion, kan bestyrelsen idømme det pågældende medlem karantæne i indtil 3 måneder. De ovenfor i stk. 1 nævnte regler finder tilsvarende anvendelse. Tilsidesætter det pågældende medlem herefter fortsat på lignende måde sine medlemsforpligtelser, kan spørgsmålet om eksklusion afgøres ved simpelt stemmeflertal i bestyrelsen. Reglen i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.

§ 14 - Alm. bestemmelser
Foreningen samarbejder med Swaythling Club International.

§ 15 - Foreningens ophør
Beslutning om foreningens ophør kan kun tages på to hinanden følgende og i den anledning specielt indkaldte generalforsamlinger, der skal holdes med mindst een måneds mellemrum. Beslutningen om ophør skal på begge disse generalforsamlinger vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer. Bestemmelser om afvikling af visse af foreningens forpligtelser, samt om salg af ejendele og lignende i likvidationstilfælde, tages dog ved simpelt stemmeflertal.

Seneste kommentarer

28.12 | 11:56

2 lefties ... glimrende ... hej Helge

19.09 | 10:45

Hvad med at informere omkring VM i Las Vegas, der er allerede mange tilmeldte danske spillere. Det er meget spredt fægtning, ingen koordinering af rejse. Der er oprettet en facegruppegruppe omhandlend

27.08 | 20:27

Disse arrangementer kender jeg på nuværende tidspunkt:
• Fredag den 8. september - søndag den 10. september er der CVO 2017, der foregår i Amagerhallen, jævnfør dette link:
http://www.amagerbtk.dk/cms

27.08 | 20:24

Disse arrangementer kender jeg på nuværende tidspunkt:
• Fredag den 8. september - søndag den 10. september er der CVO 2017, der foregår i Amagerhallen, jævnfør dette link:
http://www.amagerbtk.dk/cms

Del siden